Team Work

TEAM WORK

นาวาอากาศเอก วุฒิภัทร จันทร์สาร

PROJECT DIRECTOR

นาวาอากาศเอก สุวรรณ์ ภู่เต็ง                           SAFETY MANAGER

PROJECT MANAGER

TECHNICAL MANAGER

MARKETTING MANAGER

ประวัตินาวาอากาศเอก วุฒิภัทร จันทร์สาร

นาวาอากาศเอก วุฒิภัทร จันทร์สาร ภูมิลำเนาเดิม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 28
นักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 35 นักบินกองทัพอากาศ

การศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารการศึกษา SripatumUniversity
 • ปริญญาโทบริหารการบิน Eastern AsiaUniversity
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • ศิษย์การบินโรงเรียนการบิน กำแพงแสน
 • หลักสูตรเวชศาสตร์การบิน
 • หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ
 • นักบินพร้อมรบ
 • ครูการบิน
 • ครูทหาร
 • นิรภัยการบิน

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปฏิบัติการบินการฝึกร่วม/ผสม COBRA GOLD
 • ปฏิบัติการบินหน่วยบินยุทธวิธี
 • ปฏิบัติการบินหน่วยบินสนามชายแดน
 • ครูการบินฝึกบินพร้อมรบ COMBAT TRAINING
 • PILOT’S LICENCE กรมการบินพาณิชย์
 • ทำการบินกับเครื่องบิน FIX WING และ ROTOR WING ไม่น้อยกว่า 20 ปี
 • ประสบการณ์ครูฝึกบินพร้อมรบไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • ประสบการณ์สอนหนังสือไม่น้อยกว่า 17 ปี
 • เป็นอาจารย์สอนหลักสูตรการรบร่วมของโรงเรียนการรบร่วมอากาศ-ภาคพื้น
 • เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักบินฝึกหัดของสายการบินพาณิชย์ทั่วไป และศิษย์การบินของกองทัพอากาศ
 • ริเริ่มโครงการพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักบินอาชีพตั้งแต่เด็ก (PILOT KIDS)

 

ประวัตินาวาอากาศเอก สุวรรณ์ ภู่เต็ง

นาวาอากาศเอก สุวรรณ์ ภู่เต็ง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิทยาการและเทคนิคกองวิทยาการ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 28 โรงเรียนนายเรืออากาศ (B.S. In Aeronautical Engineering) ปริญญาโทสาขา Aviation Safety จาก Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา

ผ่านการศึกษาหลักสูตรต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หลักสูตรนิรภัยการบิน กองทัพอากาศ หลักสูตร Simulator Training สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ สาธารณรัฐฝรั่งเศส Helicopter Training สาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งนักบินในขบวนเฮลิคคอปเตอร์พระราชพาหนะ ฝูงบิน 202 และ ฝูงบิน 201 กองบิน 2

นาวาอากาศเอก สุวรรณ์ฯ ยังเป็นวิทยากรประจำหลักสูตรนิรภัยการบิน และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบินของกองทัพอากาศ และเป็นผู้สอนรายวิชาระบบนิรภัยการบินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย